Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen/definities

1.1 Airport Business Parking is aanbieder van parkeerfaciliteiten vlakbij Schiphol.

1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij Airport Business Parking een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteiten.

1.3 Parkeerperiode: de periode dat het voertuig van de reiziger zich op ons terrein bevindt, ingaand op datum en tijd dat het voertuig door de reiziger bij ons geparkeerd is tot dag en tijd dat de reiziger ons terrein verlaten heeft.

 

Artikel 2 De Parkeerfaciliteiten

2.1 De reiziger kan een reservering voor een parkeerplaats bij Airport Business Parking maken, via internet of telefonisch. In deze reservering dient te worden aangegeven: de exacte parkeerperiode (vertrek- en aankomstdatum), de vertrek- en aankomsttijd, alsmede het vluchtnummer en het merk, type en kenteken van het voertuig. Tevens relevant zijn een telefoonnummer en een e-mailadres.

2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.

2.3 Airport Business Parking beschouwt het als haar recht reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 3 Reservering

3.1 De reiziger kan tot twee uur voor de aankomsttijd op de parkeerfaciliteit een reservering maken.

3.2 Om misverstanden te voorkomen dient de reiziger zorgvuldig de tijd van terugkomst te melden. Indien de reiziger dit niet doet, staat Airport Business Parking tevergeefs op u te wachten! De extra kosten hiervoor zal Airport Business Parking doorberekenen aan de reiziger en bedragen € 25,00 per extra rit! Vanzelfsprekend geldt dit niet voor vertragingen!

 

Artikel 4 Betaling

4.1 De reiziger dient vooraf de kosten van de reservering te voldoen. Indien dit, om welke reden dan ook, niet is gelukt dient de reiziger bij aankomst op de parking de kosten van de totale parkeerperiode te voldoen.

4.2 De reiziger kan tevens het totale bedrag op onze bankrekening voldoen. Indien de betaling bij aankomst op de parkeerfaciliteit niet is bijgeschreven op onze rekening, dient het totale bedrag alsnog ter plaatse te worden voldaan aan Airport Business Parking.

4.3 De zakelijke reiziger kan op verzoek en na goedkeuring door onze administratie een maandelijkse factuur krijgen voor de parkeerkosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.4 Mocht de reiziger na betaling een factuur wensen, dient dit bij de reservering te worden aangegeven.

 

Artikel 5 Wijziging

5.1 Airport Business Parking beschouwt het als haar recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging zal niet worden verwerkt bij eerder gemaakte reserveringen.

5.2 Wijzigingen met betrekking tot de door de reiziger gemaakte reservering kunnen telefonisch worden doorgegeven.

 

Artikel 6 Annulering

Gratis annuleren kan tot 24 uur voor vertrek. Voor annuleringen binnen 24 uur voor vertrek is de reiziger het gehele orderbedrag verschuldigd.

 

Artikel 7 Parkeren

De reiziger dient het voertuig te parkeren op aanwijzingen van ons personeel.

 

Artikel 8 Privacy

Airport Business Parking werkt met moralistische standaarden en waardeert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden daarom in geen enkel geval verstrekt aan derden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Airport Business Parking

9.1 Het parkeren door de reiziger op ons terrein geschiedt op eigen risico van de reiziger. Hierop zijn geen uitzonderingen.

9.2 Airport Business Parking sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van diefstal, schade of inbraak uit.

9.3 Indien wij uw bagage helpen in- en uitladen, dient u zich ervan bewust te zijn, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan of door uw persoonlijke eigendommen.

 

Artikel 10 Slotbepaling

10.1 Airport Business Parking is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

10.3 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade komt te vervallen wanneer het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeerperiode bij Airport Business Parking is gemeld.

 

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden